Document d'acceptació

Propietari / promotor de l’obra

Dades de l'obra

L’import del dipòsit es fixa per llei en 11€/tona de residus previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150€. Amb la devolució de la fiança es facturarà el 15% + IVA de l'import de la mateixa, essent el màxim 121 euros, que es deduiran de l'import a retornar.

Adreça on enviar el document